گریل چدنی لعابدار

گریل چدنی ( استیک پز ) سایز 50G-11-1