گریل استیک پز سایز 60
گریل چدنی ( استیک پز ) سایز 60
گریل استیک پز سایز 60
گریل چدنی ( استیک پز ) سایز 60

گریل چدنی ( استیک پز ) سایز 60G-11-1-2