فن استوانه ای
فن استوانه ای
فن استوانه ای
فن استوانه ای
فن استوانه ای
فن استوانه ای
فن استوانه ای
فن استوانه ای
فن استوانه ای
فن استوانه ای

فن سانتریفیوژ استوانه ای AKS 680