تابه گریل دو طرفه
تابه گریل چدنی دو طرفه ارزان
تابه گریل دو طرفه
تابه گریل چدنی دو طرفه ارزان

تابه گریل دو طرفه 43G-11-1-7-1-1